Przejdź do treści

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności strony internetowej bip.zlobek1.bialogard.info

Żłobek Miejski w Białogardzie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej bip.zlobek1.bialogard.info zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z dnia 8 maja 2019 roku. poz.848).

Data publikacji strony internetowej: 30.01.2018 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: czerwiec 2017 r.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP http://bip.zlobek1.bialogard.info

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

  • podwyższony kontrast,
  • możliwość powiększenia liter na stronie ,
  • mapa strony,
  • fokus wokół  elementów nawigacyjnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Osobą do kontaktu w sprawie dostępności jest dyrektor żłobka Anna Przydatek, e-mail: zlobek1@bialogard.info tel:723-221-660

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Żłobek Miejski w Białogardzie zlokalizowany jest w dwóch budynkach w Białogardzie przy ulicy Kochanowskiego 19 i 21. Teren jest ogrodzony, nawierzchnia dróg jest równa, właściwie utrzymana i zagospodarowana- dostępna dla osób na wózkach.

Budynek przy ul. Kochanowskiego 21 jest parterowy, posiada dwa wejścia  podjazd dla wózków. Korytarz oraz szatnie dostępne są dla osób na wózkach.

Budynek przy ul Kochanowskiego 19 posiada jedną kondygnację, do której prowadzą schody. Dla osób na wózku dostępny jest korytarz oraz pomieszczenia na parterze.

Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku.

Do budynku można wejść z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych oraz słabowidzących.

W żłobku nie ma tłumacza języka migowego, pętli indukcyjnych.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Żłobek Miejski w Białogardzie nie posiada aplikacji mobilnych